Regulamin - gold

Trzymaj z nami i zdobywaj atrakcyjne nagrody

Celem programu jest wynagradzanie lojalnych Klientów. To forma podziękowania za promowanie marki Philipiak wśród innych osób. Ci z Państwa, którzy mają nasze naczynia i na co dzień z nich korzystają, są najcenniejszą reklamą dla naszej firmy.

Za to wartościowe wsparcie chcemy Państwu podziękować.

W nagrodę dajemy Państwu możliwość korzystania z szerokiej gamy naszych produktów. Każdy z Państwa może otrzymać indywidualną Kartę Philipiak Club. Dzięki niej mogą Państwo kolekcjonować punkty. W dowolnym momencie można je zamienić na atrakcyjne nagrody, które są zaprezentowane w katalogu. Decyzję odnośnie wyboru nagród pozostawiamy Państwu. Nagrody to najwyższej jakości produkty, które zapewniają dobre samopoczucie i służą zdrowemu stylowi życia.

Regulamin promocji „Gold” dla Uczestników Programu Philipiak Club

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Promocji „Gold” (dalej jako: Promocja) jest „ICSD Philipiak Spółka Akcyjna” sp.k. z siedzibą w Warszawie (04-462) przy ul. Strażackiej 63/65, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000708021, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS; REGON: 146807407; NIP: 701-039-17-67 (dalej jako: Organizator). Kontakt z Organizatorem jest możliwy również pod numerem Biura Obsługi Klienta +48 22 494 52 86 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@philipiak.pl

1.2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Uczestników Programu Philipiak Club, prowadzonego przez Organizatora na podstawie odrębnego regulaminu. W celu skorzystania z Promocji niezwłocznie po przystąpieniu do Programu Philipiak Club, koniecznie jest zawarcie dodatkowej umowy, albowiem umowa uprawniająca do przystąpienia do Programu Philipiak Club przez nowego Uczestnika nie uprawnia do uzyskania Punktów Gold.

1.4. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Promocji co najmniej przed dokonaniem zgłoszenia naliczenia Punktów Gold.

1.5. Promocja trwa od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 6 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania Nagród dostępnych w Promocji. Dla skorzystania z promocji przez dotychczasowych uczestników Programu Philipiak Club decydująca jest data zawarcia umowy z Organizatorem, a dla nowych uczestników Programu Philipiak Club - data zgłoszenia udziału w Programie Philipiak Club.

1.6. Warunkiem skorzystania z Promocji „Gold” jest zawarcie umowy sprzedaży z Organizatorem o wartości co najmniej 1000 zł.

2. Warunki Promocji

2.1. Organizator wprowadza w okresie Promocji dodatkowy rodzaj Punktów Uczestnika – Punkty Gold. Dla odróżnienia Punkty Uczestnika pozyskane oraz wykorzystywane poza Promocją nazywane będą Punktami Standardowymi.

2.2. Organizator przyznaje Punkty korzystającemu z Promocji Uczestnikowi za nabycie towarów znajdujących się w jego ofercie w następujący sposób:

2.2.1. za każde wydane 1000 zł przyznane zostaną 2 Punkty Standardowe lub 10 Punktów Gold

2.2.2. za każde kolejne wydane 500 zł przyznany zostanie 1 Punkt Standardowy lub 5 Punktów Gold

2.2.3. w przypadku w którym wartość jednorazowego zakupu przekroczy 3000 zł przyznanych zostanie dodatkowo 5 Punktów Gold

2.2.4. w przypadku w którym wartość jednorazowego zakupu przekroczy 6000 zł przyznanych zostanie dodatkowo 10 Punktów Gold

2.2.5. w przypadku w którym wartość jednorazowego zakupu przekroczy 12000 zł przyznanych zostanie dodatkowo 30 Punktów Gold
wedle wyboru Uczestnika.

2.3. Przystąpienie do Promocji upoważnia do otrzymania Punktów Gold wyłącznie za umowy sprzedaży zawarte przez Uczestnika z Organizatorem w okresie trwania Promocji.

2.4. W odniesieniu do Punktów Gold stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Programu Philipiak Club, o ile z postanowień Regulaminu Gold nie wynika nic innego.

2.5. Uczestnik, który wybrał pozyskanie Punktów Gold zgłasza stosowną informację Organizatorowi.

2.6. Punkty Gold mogą być wymienione wyłącznie na nagrody promocyjne, których odrębna lista (Lista Nagród dostępnych w Promocji „Gold”) stanowi załącznik do Regulaminu Promocji, jak również jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie club philipiak.pl. Nagrody dostępne w Promocji mogą mieć charakter towarów wykorzystywanych w toku prezentacji.

2.7. Uczestnik, który ma zamiar wykorzystać Punkty Gold do wyboru Nagrody z Listy Nagród dostępnych w Promocji „Gold”, zaznacza tą okoliczność w zamówieniu Nagrody, składając stosowne oświadczenie o wyborze Nagrody.

2.8. Składając oświadczenie o wyborze Nagrody z Listy Nagród dostępnych w Promocji „Gold” Uczestnik ma prawo do zgłoszenia żądania uwzględnienia, podczas wymiany Punktów na wybraną Nagrodę, wcześniej posiadanych Punktów Standardowych wraz z Punktami Gold – przy czym w takim wypadku każdy Punkt Standardowy równa się Punktowi Gold. Organizator dokona stosownego przeliczenia oraz pomniejszenia stanu Punktów Standardowych i Punktów Gold.

2.9. Wymiana Punktów Gold na Nagrody z Listy Nagród dostępnych w Promocji „Gold” jest możliwa w okresie 6 miesięcy od dnia zakupu. W przypadku braku dokonania wymiany, Punkty Gold po upływie 6 miesięcy podlegają automatycznej wymianie na Punkty Standardowe według przelicznika: 5 Punktów Gold = 1 Punkt Standardowy. Wymiana nie przewiduje części ułamkowych.

2.10. Pozostałe zasady odbioru Nagród pozostają tożsame z zasadami przewidzianymi przez Regulamin Programu Philipiak Club.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Uczestników, ze skutkiem następującym po 30 dniach od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu na stronie internetowej club.philipiak.pl.

3.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Promocji Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody z Listy Nagród dostępnych w Promocji „Gold” w terminie 60 dni od daty zawiadomienia przez Organizatora o zawieszeniu lub zakończeniu Promocji na dotychczasowych zasadach.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub Listy Nagród dostępnych w Promocji „Gold” , w tym w szczególności celem dostosowania ich do aktualnej oferty oraz dostępności towaru. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub Liście Nagród dostępnych w Promocji „Gold” będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej club.philipiak.pl., jednakże w okresie 60 dni od zmiany Regulaminu lub Listy Nagród dostępnych w Promocji „Gold” Uczestnik ma prawo skorzystać z Regulaminu lub Listy Nagród dostępnych w Promocji „Gold” w poprzednim brzmieniu, jeżeli w jego ocenie jest to korzystniejsze dla Uczestnika.

3.4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji. Wykluczenie z Promocji powoduje unieważnienie zebranych Punktów Gold. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem naruszenia Regulaminu na odpowiednie Nagrody oraz do otrzymania Nagród, których wyboru dokonał Uczestnik a dotychczas niezrealizowanych, o ile prawo do ich realizacji nastąpiło przed dniem naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

3.5. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

3.6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz u jego przedstawicieli handlowych, jak również na stronie internetowej club.philipiak.pl.