Regulamin

Trzymaj z nami i zdobywaj atrakcyjne nagrody

Celem programu jest wynagradzanie lojalnych Klientów. To forma podziękowania za promowanie marki Philipiak wśród innych osób. Ci z Państwa, którzy mają nasze naczynia i na co dzień z nich korzystają, są najcenniejszą reklamą dla naszej firmy.

Za to wartościowe wsparcie chcemy Państwu podziękować.

W nagrodę dajemy Państwu możliwość korzystania z szerokiej gamy naszych produktów. Każdy z Państwa może otrzymać indywidualną Kartę Philipiak Club. Dzięki niej mogą Państwo kolekcjonować punkty. W dowolnym momencie można je zamienić na atrakcyjne nagrody, które są zaprezentowane w katalogu. Decyzję odnośnie wyboru nagród pozostawiamy Państwu. Nagrody to najwyższej jakości produkty, które zapewniają dobre samopoczucie i służą zdrowemu stylowi życia.

Regulamin programu Philipiak Club

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym pod nazwą Philipiak Club (dalej również jako: Program), organizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez ICSD Philipiak sp. z o.o. ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0001043354, REGON: 146807407 NIP: 701-039-17-67 (dalej jako: Organizator). Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod numerem Biura Obsługi Klienta 22 4794550 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: klub@philipiak.pl.

1.2. Regulamin stanowi integralną część Formularza zgłoszeniowego, a co za tym idzie uczestnik może zapoznać się z jego treścią przed dokonaniem zgłoszenia. Podpisanie Formularza zgłoszeniowego stanowi akceptację Regulaminu.

1.3. Udział w Programie jest bezpłatny, a Uczestnik w każdym czasie może złożyć Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny oraz jakichkolwiek zobowiązań.

2. Warunki przystąpienia do programu Philipiak Club

2.1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie i najbliższa rodzina (zstępni, wstępni i powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia).

2.3. Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba, która podpisała formularz zgłoszeniowy uczestnictwa i zawarła umowę sprzedaży z Organizatorem lub podmiotami współpracującymi z Organizatorem (dalej jako Partnerzy), w każdym czasie w trakcie trwania Programu.

2.4. Uczestnikiem Programu może zostać również osoba aktywna podczas prezentacji towarów lub usług Organizatora lub Partnerów, która zostanie zaproszona przez przedstawiciela Partnera do wzięcia udziału w Programie. Organizator lub Partnerzy mogą wprowadzać okresowo dodatkowe zasady uprawniające do udziału w Programie oraz wiążące się z dodatkowymi korzyściami.

2.5. Organizator prowadzi aktualną listę Partnerów na stronie internetowej club.philipiak.pl . Uczestnik ma dodatkowo prawo do uzyskania pisemnej informacji o aktualnej liście Partnerów na dzień wskazany w pisemnym zapytaniu, w terminie 14 dni od jego przesłania do Organizatora.

2.6. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie jego oryginału do siedziby Organizatora lub do Partnera. Warunek ten jest również spełniony w przypadku przekazania formularza przedstawicielowi Organizatora lub Partnera w trakcie prezentacji. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Organizatora lub u przedstawicieli Organizatora i Partnerów podczas prezentacji. Formularz może uwzględniać okresowo wprowadzone dodatkowe korzyści związane z przystąpieniem do Programu.

3. Dokumenty i Karta Programu Philipiak Club

3.1. Organizator wydaje Uczestnikowi Kartę Programu Philipiak Club (dalej jako: Karta) potwierdzającą zgłoszenie do Programu na podstawie czytelnie i kompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Karta Philipiak Club służy do identyfikacji Uczestnika w Programie i zawiera unikatowy numer powiązany z kontem, na którym gromadzone są Punkty.

3.2. Wydana Uczestnikowi Karta jest niezbywalna i pozostaje własnością Organizatora. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy o tym powiadomić Organizatora.

3.3. Przystąpienie do Programu upoważnia do otrzymania Punktów za zrealizowane umowy sprzedaży, zawarte przez Uczestnika z Organizatorem lub Partnerami do 24 miesięcy wstecz od dnia przystąpienia.

3.4. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi za nabycie towarów i usług znajdujących się w swojej ofercie lub w ofercie Partnerów za każde wydane przez Uczestnika 500 zł – 1 pkt.

3.5. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie Karty oraz zażądanie od przedstawiciela Organizatora lub Partnera wpisania jej numeru do umowy sprzedaży (jeśli jest ona spisywana). Punkty przyznawane są w terminie do 30 dni od dokonania zapłaty. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży zawartej z Organizatorem lub Partnerem (niezależnie od przyczyny) Punkty nie są przyznawane, a Punkty przyznane mogą zostać unieważnione, przy czym o ich unieważnieniu Uczestnik zostanie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny. Warunek uiszczenia ceny nie dotyczy umów finansowanych na podstawie umów o kredyt konsumencki, w przypadku których Punkty są przyznawane w terminie do 30 dni od przekazania Organizatorowi przez Bank lub Partnera informacji o uzyskaniu środków z kredytu przez instytucję finansującą, a w razie braku takiej informacji, na podstawie uzasadnionego wniosku Uczestnika.

3.6. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania u Organizatora informacji o stanie swojego Konta oraz informacji dotyczących wszelkich zmian stanu Konta. Informacje takie można uzyskać telefonicznie.

3.7. Punkty zebrane przez Uczestników są ważne przez okres 36 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy będącej podstawą ich przyznania.

3.8. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych organizowanych przez Partnerów mogą być przyznane Uczestnikowi dodatkowe Punkty lub upominki na zasadach określanych odrębnie dla tych akcji. Organizator może poinformować o tym Uczestników drogą mailową, pocztową lub telefonicznie.

3.9. Uprawnienia z tytułu udziału w Programie mają charakter niezbywalny. Nie ma możliwości wymiany Punktów i Nagród otrzymanych w ramach Programu na środki pieniężne.

4. Nagrody

4.1. Lista Nagród dostępnych w Programie publikowana jest w Katalogu Philipiak Club, dostępnym także w wersji elektronicznej na stronie club.philipiak.pl. Uczestnik może odebrać Nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem dowolnego podmiotu (w tym przewoźników proponowanych przez Organizatora) na koszt Odbiorcy, składając stosowne zamówienie w formie pisemnej lub przesyłając skan zamówienia za pośrednictwem e-mail. Zamówienie powinno zawierać dane Uczestnika, numer Karty, sposób odbioru, dane do wysyłki Nagrody (jeśli są inne jak dane adresowe Uczestnika), oświadczenie o wyborze Nagrody w zamian za określoną ilość Punktów oraz czytelny podpis. W razie wątpliwości Organizator ma prawo do kontaktu z Uczestnikiem oraz Partnerem w celu zweryfikowania faktycznego złożenia Zamówienia.

4.2. Nagroda zostanie dostarczona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowego Zamówienia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku tymczasowego braku Nagrody w magazynie spowodowanego przyczynami niezależnymi od Organizatora lub prawo dostarczenia innej Nagrody o tej samej wartości punktowej, po wcześniejszym ustaleniu z Uczestnikiem Programu.

4.3. W razie dostarczenia Nagrody Uczestnik powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Uczestnik stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Nagrody, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki.

4.4. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Uczestnikowi, Nagroda może dodatkowo być przedmiotem gwarancji. Dokument gwarancyjny zawiera szczegółowe obowiązki wskazanego tam gwaranta oraz uprawnienia Uczestnika w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w składanych tam oświadczaniach.

4.5. Nagrody odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.

4.6. Z chwilą wydania lub wysłania Nagrody Uczestnikowi liczba Punktów odpowiadająca pobranej Nagrodzie, wskazana w Katalogu lub innych materiałach promujących Program, będzie odjęta ze stanu Konta Uczestnika. Zamówiona Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, o ile została odebrana bez zastrzeżeń.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Uczestników, ze skutkiem następującym po 30 dniach od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu na stronie internetowej club.philipiak.pl.

5.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 60 dni od daty zawiadomienia przez Organizatora o zawieszeniu lub zakończeniu Programu na dotychczasowych zasadach.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub Katalogu Nagród, w tym w szczególności celem dostosowania ich do aktualnej oferty Partnerów oraz dostępności towaru. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub Katalogu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej club.philipiak.pl., jednakże w okresie 60 dni od zmiany Regulaminu lub Katalogu Uczestnik ma prawo skorzystać z Regulaminu lub Katalogu w poprzednim brzmieniu, jeżeli w jego ocenie jest on korzystniejszy dla Uczestnika.

5.4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje unieważnienie zebranych Punktów oraz utratę ważności Karty. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem naruszenia Regulaminu na odpowiednie Nagrody oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory Zamówień, o ile prawo do ich realizacji nastąpiło przed dniem naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

5.5. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

5.6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, u jego Partnerów oraz ich przedstawicieli handlowych, jak również na stronie internetowej club.philipiak.pl.

5.7 Udział w Programie i związane z tym korzyści nie łączą się z innymi konkursami, promocjami oraz programami Organizatora lub Partnerów, o ile w regulaminach dotyczących ich organizacji nie wskazano wprost odmiennie.